داستان شرکت

داستانهای شرکت قسمت اول

+ اسمت چیه؟

- راشل

+ وات؟

-راشل

+متولد چندی؟

_ 67

 

( انصافن دهه شصت همه اسما حول و حوش کبری و صغری و نهایتن فاطمه و مریم و زهرا میگشت
عاخه راشل؟)

 

پ.ن: وی در اقدامی کنجکاوانه از زیر زبان دوستان کشید که اسمش راحله می‌باشد

دیدید گفتم؟


منبع این نوشته : منبع